Giới thiệu

VIBONLINE.COM.VN

CÔNG CỤ GÓP PHẦN XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ KINH DOANH
NGÀY CÀNG MINH BẠCH VÀ THUẬN LỢI

Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) quy định nhiệm vụ của các Ban soạn thảo là phải lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan và các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản. Chính phủ đã có những biện pháp cụ thể để khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đóng góp xây dựng VBQPPL. Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị yêu cầu các Bộ, ngành khi soạn thảo các VBQPPL về kinh doanh nhất thiết phải có ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp thông qua Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Thực hiện các quy định này, (VCCI) xây dựng trang web Vibonline để góp phần công khai hóa các thông tin về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, thu hút sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và các bạn đọc khác vào việc đóng góp xây dựng văn bản pháp luật của Nhà nước để tăng tính hiệu quả trong thực hiện của văn bản khi đã được ban hành.

Trang web đăng tải các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) và tạo công cụ để cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, các chuyên gia pháp luật, kinh tế, các bạn đọc thực hiện quyền đóng góp, xây dựng pháp luật. Quý vị có thể đọc, download các dự thảo, tham khảo các thông tin liên quan, góp ý và trao đổi về các dự thảo VBQPPL. Ý kiến xây dựng của quý vị là nguồn đóng góp quý báu nhằm nâng cao chất lượng các VBQPPL, hoàn thiện môi trường pháp lý kinh doanh, thực hiện phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra".
 
Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của quý vị và mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp xây dựng trên VibOnline.

PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM