Hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng

Hỏi :

Thế nào là hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng?

Trả lời :

Hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng là việc chào bán chứng khoán theo một trong các phương thức sau đây:

- Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, bao gồm cả Internet;

- Chào bán chứng khoán cho từ một trăm nhà đầu tư trở lên, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

- Chào bán cho một số lượng nhà đầu tư không xác định.