Quy định về thời gian đóng bảo hiểm xã hội?

Hỏi :

Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội thì “thời gian đóng bảo hiểm xã hội” được hiểu như thế nào?

Trả lời :

Theo quy định tại khoản 5 Điều 3 của Luật Bảo hiểm xã hội thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

www.molisa.gov.vn.