Cách tính thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp sau khi đã được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Hỏi :

Sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 87 Luật bảo hiểm xã hội thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trước đó có được tính để hưởng trợ cấp thât nghiệp lần sau hay không?

Trả lời :

Khoản 3 Điều 87 của Luật bảo hiểm xã hội qui định sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 87 Luật bảo hiểm xã hội thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trước đó không được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp lần sau.

www.molisa.gov.vn.