Các mức xử lý kỷ luật người lao động?

Hỏi :

Một lao động công ty tôi vi phạm nội quy, tuy nhiên hành vi vi phạm không đến mức độ phải áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải. Vậy, công ty có thể xử lý kỷ luật người lao động bằng hình thức nào?

Trả lời :

Theo Khoản 1 Điều 84 Bộ luật Lao động thì người vi phạm kỷ luật lao động, tùy theo mức độ phạm lỗi, bị xử lý theo một trong những hình thức sau đây:

a) Khiển trách;

b) Kéo dài thời hạn nâng lương không quá sáu tháng hoặc chuyển làm công việc khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa là sáu tháng hoặc cách chức;

c) Sa thải:

 * Theo Điều 6 Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 2/4/2003 của Chính phủ qui định thì:

1. Hình thức khiển trách bằng miệng hoặc bằng văn bản được áp dụng đối với người lao động phạm lỗi lần đầu, nhưng ở mức độ nhẹ.

2. Hình thức kéo dài thời hạn nâng bậc lương không quá sáu tháng hoặc chuyển làm việc khác có mức lương thấp hơn trong thời gian tối đa là sáu tháng hoặc cách chức được áp dụng đối với người lao động đó bị khiển trách bằng văn bản mà tái phạm trong thời hạn ba tháng kể từ ngày bị khiển trách hoặc những hành vi vi phạm đó được qui định trong nội quy lao động.

Người sử dụng lao động căn cứ vào mức độ vi phạm kỷ luật của người lao động, tình hình thực tế của doanh nghiệp và hoàn cảnh của người lao động để lựa chọn một trong các hình thức qui định tại khoản này.

www.molisa.gov.vn.