Số ngày nghỉ phép năm theo thâm niên công tác?

Hỏi :

Đối với những người có thâm niên công tác thì số ngày nghỉ hàng năm có được tăng thêm hay không?

Trả lời :

Theo quy định của Bộ luật lao động thì số ngày nghỉ hàng năm được tăng thêm theo thâm niên làm việc tại một doanh nghiệp hoặc với một người sử dụng lao động, cứ năm năm được nghỉ thêm một ngày.

www.molisa.gov.vn.