Chủ hàng chấp hành tốt pháp luật hải quan phải đáp ứng những điều kiện nào?

Hỏi :

Chủ hàng chấp hành tốt pháp luật hải quan phải đáp ứng những điều kiện nào?

Trả lời :

Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư 194/2010/TT-BTC thì chủ hàng chấp hành tốt pháp luật về hải quan là người đáp ứng các điều kiện:

1. Có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tối thiểu ba trăm sáu mươi lăm ngày tính đến ngày đăng ký tờ khai hải quan cho lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu. Trong thời gian ba trăm sáu mươi lăm ngày trở về trước, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan cho lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu được cơ quan hải quan xác định là:

a) Không bị xử lý về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới;

b) Không bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thuế;

c) Không quá hai lần bị xử lý về các hành vi vi phạm khác về hải quan (bao gồm cả hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn) với mức phạt tiền vượt thẩm quyền của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính;

2. Không còn nợ thuế quá hạn quá chín mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan;

3. Thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

www.customs.gov.vn.