Chế độ thanh toán tiền tàu xe đi phép?

Hỏi :

1. Tôi sinh ra, lớn lên và công tác tại 1 huyện thuộc tỉnh Điện Biên. Nay do chồng tôi chuyển công tác (về quê chồng), tôi cũng chuyển công tác thì theo TT 141/2011/BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012 quy định về chế độ thanh toán phép hàng năm... tôi (chồng tôi) sẽ được hưởng như thế nào?
2. Tôi được vào biên chế từ năm 1992 là kế toán của 1 phòng thuộc UBND huyện nay chuyển về làm Kế toán tại trường học tiểu học phải đóng bảo hiểm thất nghiệp, không có phụ cấp ngành, không được hưởng thâm niên theo ngành vậy có được hưởng phụ cấp công vụ không? Vì sao?

Trả lời :

1. Về chế độ thanh toán tiền tàu xe đi phép:

Ngày 20/10/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 141/2011/TT-BTC quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp. Tại khoản 1 Điều 2 quy định đối tượng được thanh toán tiền phương tiện đi lại, tiền phụ cấp đi đường khi nghỉ phép hàng năm như sau:

“a) Cán bộ, công chức đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, núi cao, hải đảo có hệ số phụ cấp khu vực từ mức 0,5 trở lên (theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động Thương binh và xã hội, Bộ Tài chính và Uỷ ban Dân tộc) có đủ điều kiện được nghỉ phép hàng năm theo pháp luật lao động quy định, được thủ trưởng cơ quan, đơn vị đồng ý cấp giấy cho đi nghỉ phép năm về thăm gia đình, cha mẹ, vợ hoặc chồng, con hoặc thăm quê quán. 

b) Cán bộ, công chức công tác tại vùng còn lại có đủ điều kiện được nghỉ phép hàng năm theo pháp luật lao động quy định, được thủ trưởng cơ quan, đơn vị đồng ý cấp giấy cho đi nghỉ phép năm để thăm vợ hoặc chồng; con; cha, mẹ (cả bên chồng hoặc bên vợ) bị ốm đau, bị chết”.

Do thư của bạn không nói rõ nơi bạn đang công tác (quê của chồng) có thuộc vùng sâu, vùng xa, núi cao, hải đảo có hệ số phụ cấp khu vực từ mức 0,5 trở lên hay không: Căn cứ theo quy định trên nếu nơi bạn đang công tác (quê của chồng) thuộc vùng sâu, vùng xa, núi cao, hải đảo có hệ số phụ cấp khu vực từ mức 0,5 trở lên và bạn có đủ điều kiện được nghỉ phép hàng năm theo pháp luật lao động định, được thủ trưởng cơ quan, đơn vị đồng ý cấp giấy cho đi nghỉ phép năm về thăm gia đình, cha mẹ, vợ hoặc chồng, con hoặc thăm quê quán thì bạn được thanh toán tiền tàu xe đi phép năm theo quy định. Còn nếu nơi bạn đang công tác không thuộc đối tượng được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 trong trường hợp có vợ hoặc chồng; con; cha, mẹ (cả bên chồng hoặc bên vợ) bị ốm đau, bị chết và phải được thủ trưởng cơ quan, đơn vị đồng ý cấp giấy cho đi phép năm thì bạn mới được thanh toán tiền tàu xe đi phép.

2. Về việc hưởng chế độ phụ cấp công vụ:

Điều 1 Nghị định số 57/2011/NĐ-CP ngày 07/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ quy định: “Nghị định này quy định về chế độ phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ở xã, phường, thị trấn và lực lượng vũ trang”. 
                Căn cứ theo các quy định trên thì trường hợp của Bạn đang công tác tại trường Tiểu học là đơn vị sự nghiệp công lập nên không thuộc đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp công vụ. /.

www.mof.gov.vn.