Doanh thu tính thuế GTGT của nhà thầu nước ngoài?

Hỏi :

Ban QLDA ký HĐ với Nhà thầu nước ngoài (NTNN) XD mạng lưới thu gom nước thải sinh hoạt, nguồn vốn: JICA và vốn đối ứng (vốn đối ứng dùng để TT tiền thuế GTGT) giá trị hợp đồng đã bao gồm 10% thuế GTGT , NTNN không thực hiện chế độ sổ sách kế toán nên Ban QLDA đã đăng ký nộp hộ thuế GTGT.
- NTNN có ký HĐ với Nhà thầu phụ Việt Nam (NTPVN) giao một phần khối lượng công việc, giá HĐ đã bao gồm thuế GTGT.
Xin cho hỏi: 1, Ban QLDA sẽ dùng vốn đối ứng (NSNN) để thanh toán (TT)tiền thuế GTGT cho NTNN theo giá trị hợp đồng đã ký hay chỉ tính thuế GTGT theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với phần DT của NTNN(theo TT 134/2008/TT-BTC)
2, Trương hợp chỉ tính GTGT trên doanh thu đối với phần DT của NTNN thì Ban QLDA có phải thanh toán phần thuế GTGT của hợp đồng giữa NTNN và NTPVN hay không? (do JICA chỉ TT phần doanh thu chưa có thuế cho Nhà thầu)
VD: Khối lượng đề nghị TT đợt I là 110 tỷ, JICA sẽ TT cho NTNN 100tỷ (theo HĐ với NTPVN thì NTNN sẽ trả cho NTPVN là 90tỷ do đó DT của NTNN là 10tỷ)
Trường hợp 1: -Ban QLDA sẽ TT phần thuế GTGT là 10tỷ cho NTNN (NTNN thanh toán cho NTPVN 9tỷ và chuyển lại cho Ban QLDA phần thuế GTGT tính theo tỷ lệ % trên DT của NTNN khoảng 350 triệu tiền thuế GTGT).
Trường hợp 2:- Ban QLDA chỉ TT cho NTNN phần thuế GTGT khoảng 350 triệu (tính theo tỷ lệ % trên doanh thu của NTNN)
Trường hợp 3: Ban QLDA sẽ thanh toán 9,350 tỷ (bao gồm cả phần thuế của NTPVN). Ban QLDA sẽ thực hiện như thế nào cho đúng với quy định?

Trả lời :

Tại Điểm 2.1.b2 Mục III Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính quy định về doanh thu tính thuế GTGT của NTNN như sau:

 “b2) Trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện nộp thuế theo Mục II Phần B Thông tư này để giao bớt một phần giá trị công việc được quy định tại Hợp đồng nhà thầu ký với Bên Việt Nam thì doanh thu tính thuế GTGT của Nhà thầu nước ngoài không bao gồm giá trị công việc, giá trị máy móc thiết bị do Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện.”

Tại Điểm 3.3 Mục III Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) quy định như sau:

 “Nhà thầu chính cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho Chủ dự án ODA vay không được hoàn lại số thuế GTGT đầu vào đã trả khi mua hàng hoá, dịch vụ để thực hiện hợp đồng ký với Chủ dự án ODA vay như hướng dẫn tại Điểm 4, Mục V Thông tư này. Nhà thầu chính sẽ được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ nếu đáp ứng các điều kiện, thủ tục theo hướng dẫn tại Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT”

Tại Điểm 1 Mục V Thông tư số 123/2007/TT-BTC nêu trên quy định:

“Lập kế hoạch tài chính: Chủ dự án ODA phải tính đủ các khoản thuế như hướng dẫn tại Thông tư này, phát sinh trong quá trình thực hiện toàn bộ dự án trước khi trình các cơ quan chủ quản chương trình, dự án ODA phê duyệt dự án hoặc kết quả đấu thầu. Chủ dự án ODA phải xác định số thuế NK, thuế TTĐB, thuế GTGT (trừ trường hợp không phải nộp hoặc được hoàn thuế GTGT) và các khoản phí, lệ phí khác phải trả, lập kế hoạch vốn đối ứng để có nguồn nộp các loại thuế phát sinh nêu trên. Đối với khoản thuế TNDN mà nhà thầu phải nộp được tính trong giá trị hợp đồng thầu, thuế TNCN tính trong chi phí tiền lương, không lập kế hoạch vốn đối ứng.”

Do bạn đọc không trình bày cụ thể về dự án nên Tổng cục Thuế trả lời nguyên tắc như sau:

Trường hợp Nhà thầu nước ngoài (NTNN) thực hiện dự án ODA vay ký Hợp đồng thầu phụ với Nhà thầu phụ Việt Nam (NTPVN) để giao bớt một phần công việc của NTNN thì doanh thu tính thuế GTGT của NTNN không bao gồm giá trị công việc do NTPVN thực hiện.

Do NTNN không thực hiện chế độ sổ sách kế toán và BQLDA đã đăng ký nộp thuế thay NTNN nên BQLDA có trách nhiệm sử dụng vốn đối ứng để nộp thuế GTGT thay cho NTNN (trên doanh thu trước thuế của NTNN); đồng thời do NTNN nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, vì vậy, thuế GTGT đầu vào của NTNN không được kê khai, khấu trừ mà được tính vào chi phí của NTNN.

Đề nghị bạn đọc cung cấp tài liệu cụ thể với cơ quan thuế để được hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thuế./.

www.mof.gov.vn.