Thanh toán khối lượng hoàn thành?

Hỏi :

Hiện nay cơ quan chúng tôi hướng dẫn việc thanh toán lần cuối cùng (hoặc đề nghị điều chỉnh giá trị L/C) cho các gói thầu (dự án sử dụng vốn ODA) thực hiện theo hình thức hợp đồng đơn giá chủ đầu tư phải phê duyệt hiệu chỉnh giá trị hợp đồng (nếu có phát sinh tăng/giảm hoặc giá trị đề nghị thanh toán tăng so với giá trị hợp đồng đã ký ban đầu theo quy định của Bộ Tài chính). Trong khi đó Thông tư 86/2011/TT-BTC chỉ quy định ký phụ lục bổ sung hợp đồng. Cơ quan tôi quy định như thế là đúng hay sai?

Trả lời :

Tại Điều 11 Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính về thanh toán khối lượng hoàn thành đã quy định rõ:

 Điểm 1.3. Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh:

Thanh toán trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm được phê duyệt theo thẩm quyền, nếu có) được nghiệm thu và đơn giá đã điều chỉnh do trượt giá theo đúng các thoả thuận trong của hợp đồng.

Điểm 1.7. Đối với khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng:

Việc thanh toán các khối lượng phát sinh (ngoài hợp đồng) chưa có đơn giá trong hợp đồng, thực hiện theo các thỏa thuận bổ sung hợp đồng mà các bên đã thống nhất trước khi thực hiện và phải phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan. Trường hợp bổ sung công việc phát sinh thì chủ đầu tư và nhà thầu phải ký phụ lục bổ sung hợp đồng theo nguyên tắc sau đây:

a) Trường hợp khối lượng công việc phát sinh lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng hoặc khối lượng phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng thì được thanh toán trên cơ sở các bên thống nhất xác định đơn giá mới theo nguyên tắc thỏa thuận trong hợp đồng về đơn giá cho khối lượng phát sinh;

b) Trường hợp khối lượng phát sinh nhỏ hơn hoặc bằng 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng thì áp dụng đơn giá trong hợp đồng, kể cả đơn giá đã được điều chỉnh theo thỏa thuận của hợp đồng (nếu có) để thanh toán;

d) Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, thì đơn giá trong hợp đồng được điều chỉnh cho những khối lượng công việc mà tại thời điểm ký hợp đồng, bên giao thầu và bên nhận thầu cam kết sẽ điều chỉnh lại đơn giá do trượt giá sau một khoảng thời gian nhất định kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

......
                Do vậy, đề nghị cần xác định rõ là thực hiện hợp đồng theo đơn giá cố định hay đơn giá điều chỉnh...? và những cam kết, thỏa thuận của bên giao thầu và bên nhận thầu về đơn giá, khối lượng phát sinh đã quy định trong hợp đồng để thực hiện điều chỉnh và thanh toán. (giá hợp đồng xây dựng được điều chỉnh phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và phải được các bên thỏa thuận trong hợp đồng)./.

www.mof.gov.vn.