Hồ sơ thanh toán khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng gốc?

Hỏi :

Liên quan đến Thông tư 86/2011-TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn và quản lý vốn đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước: Đối với một gói thầu xây lắp có khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng gốc(hợp đồng ký sau khi có quyết định trúng thầu). Khối lượng phát sinh này đã được Chủ đầu tư phê duyệt dự toán bổ sung và ký kết phụ lục hợp đồng bổ sung khối lượng và giá trị với Nhà thầu. Xin hỏi, khi Nhà thầu lập hồ sơ thanh toán phần khối lượng phát sinh này sẽ phải áp theo Phụ lục 3a hay Phụ lục 04 của TT86/2011-TT-BTC ngày 17/6/2011.

Trả lời :

        Khi có khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng gốc (hợp đồng ký sau khi có quyết định trúng thầu), các bên đã thống nhất ký phụ lục hợp đồng để thực hiện. Để thống nhất quản lý, đối với trường hợp này các chủ đầu tư khi lập bảng thanh toán đề nghị lập theo phụ lục số 04 (Bảng xác định khối lượng xây dựng cơ bản phát sinh đề nghị thanh toán)./.

www.mof.gov.vn.