Chi phí ban quản lý dự án?

Hỏi :

Câu hỏi liên quan đến chi phí BQL dự án: ví dụ sở y tế được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư thực hiện các dự án đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn chương trình MTQG và các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh và vốn trái phiếu chính phủ. Để quản lý dự án, sở y tế quyết định thành lập các ban quản lý theo từng dự án trong đó mỗi cán bộ sở y tế tham gia kiêm nhiệm từ 3 ban quản lý dự án trở lên, như vậy mỗi cán bộ tham gia các ban quản lý dự án thuộc 1 chủ đầu tư có được coi là cán bộ được phân công làm kiêm nhiệm ở nhiều ban quản lý dự án theo khoản 3.2 điều6 TT 10/2011/TT-BTC hay không? Tổng mức phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án 1 tháng đối với cán bộ này có được tính tối đa bằng 100% mức lương theo cấp bậc, phụ cấp lương được hưởng hay không?

Trả lời :

        Theo quy định tại điểm 3.2 khoản 1 điều 6 Thông tư số 10/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì những cán bộ, công chức đã hưởng lương tại các cơ quan hành chính thì chỉ được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được phân công làm kiêm nhiệm ở nhiều ban quản lý dự án hoặc nhiều dự án thì căn cứ thời gian tham gia quản lý dự án do chủ đầu tư quyết định để tính phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án nhưng tổng mức phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án một tháng đối với cán bộ này cho tất cả các dự án tối đa bằng 100% mức lương theo cấp bậc, phụ cấp lương được hưởng./.

www.mof.gov.vn.