Xây dựng định mức tiêu hao nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng đối với tàu biển như thế nào để được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN?

Hỏi :

Xây dựng định mức tiêu hao nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng đối với tàu biển như thế nào để được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN?

Trả lời :

Căn cứ Điểm 2.3, khoản 2, Mục IV, Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 18/2011/TT-BTC) quy định các khoản không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế: “Chi nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá phần vượt mức tiêu hao hợp lý.

Doanh nghiệp tự xây dựng, quản lý định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá sử dụng vào sản xuất, kinh doanh. Định mức này được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm và lưu tại doanh nghiệp đồng thời xuất trình đầy đủ với cơ quan thuế khi cơ quan thuế yêu cầu.

Riêng định mức chính của những sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp thì doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 3 tháng kể từ khi bắt đầu đi vào sản xuất, kinh doanh. Danh mục định mức chính của những sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp do doanh nghiệp quyết định.

... Trường hợp một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, hàng hoá Nhà nước đã ban hành định mức tiêu hao thì thực hiện theo định mức của Nhà nước đã ban hành”.

Căn cứ quy định trên, thì doanh nghiệp phải tự xây dựng định mức tiêu hao hợp lý nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng... Trường hợp một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, hàng hoá Nhà nước đã ban hành định mức tiêu hao thì thực hiện theo định mức của Nhà nước đã ban hành, và thông báo cho cơ quan Thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 3 tháng kể từ khi bắt đầu đi vào sản xuất theo mức tiêu hao được xây dựng.

Theo Tổng cục thuế.