Các khoản được đưa vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN?

Hỏi :

Công ty có thuê xe cẩu của cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản nhưng bên cho thuê không xuất hóa đơn. Vậy tiền thuê xe, tiền nhiên liệu và nhân công đã sử dụng cho xe có được đưa vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN?

Trả lời :

Căn cứ Điểm 1, Mục IV, Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính thì chi phí thuê tài sản của cá nhân kinh doanh, không có hoá đơn không được tính vào chi phí hợp lý được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Theo Tổng cục thuế.