Thế nào là hình thức hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh? Phương thức thanh toán đối với hình thức giá hợp đồng này thế nào? Điều kiện áp dụng?

Hỏi :

Thế nào là hình thức hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh? Phương thức thanh toán đối với hình thức giá hợp đồng này thế nào? Điều kiện áp dụng?

Trả lời :

Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh được áp dụng trong trường hợp các công việc, bộ phận, hạng mục hoặc công trình khó xác định chính xác về khối lượng giống như Hợp đồng theo đơn giá cố định nên khi thanh toán phải căn cứ theo khối lượng thực tế nghiệm thu. Tuy nhiên, về đơn giá thanh toán lại được phép điều chỉnh về chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công và các khoản chi phí khác có liên quan được ghi trong Hợp đồng. Vì vậy hình thức giá hợp đồng này thường được áp dụng cho các công việc, bộ phận, hạng mục công trình hoặc công trình có thời gian thực hiện trong thời gian dài, thường là cho những khối lượng thực hiện trên 12 tháng. Hình thức giá hợp đồng này thường được áp dụng trong điều kiện thị trường nhiều biến động cho dù gói thầu thực hiện dưới 12 tháng vẫn có thể áp dụng được. Về phương pháp điều chỉnh có thể áp dụng tính toán trực tiếp các khoản chi phí biến động vào đơn giá hoặc có thể dùng chỉ số giá xây dựng hoặc hệ số điều chỉnh tùy theo quy định cụ thể trong hợp đồng.

Trích từ 100 câu hỏi đáp pháp luật về xây dựng.