Công ty tôi hiện đang tạm ngừng đăng ký kinh doanh. Vậy cho tôi hỏi: Công ty tôi có phải đóng thuế môn bài không? Công ty tôi có được nhận những hoá đơn đầu vào hay không?

Hỏi :

Công ty tôi hiện đang tạm ngừng đăng ký kinh doanh. Vậy cho tôi hỏi: Công ty tôi có phải đóng thuế môn bài không? Công ty tôi có được nhận những hoá đơn đầu vào hay không?

Trả lời :

Trong câu hỏi của bạn có nhắc đến việc “Công ty bạn tạm ngừng đăng ký kinh doanh”, chúng tôi xin khẳng định không có khái niệm pháp lý “doanh nghiệp tạm ngừng đăng ký kinh doanh”, chỉ có trường hợp “doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh”.

Tại khoản 1, Điều 15 Chương VIII Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định: “Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế chậm nhất mười lăm ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh”.

Điểm 7 mục IV Phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế quy định:

”Các đơn vị, tổ chức kinh doanh tạm ngừng hoạt động phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý chậm nhất 5 ngày trước khi tạm ngừng hoạt động. Nội dung thông báo phải ghi rõ thời gian bắt đầu và kết thúc tạm ngừng hoạt động, lý do tạm ngừng hoạt động.”

Theo quy định trên, Công ty của bạn phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất 5 ngày trước khi tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

Trả lời câu hỏi thứ nhất: “Công ty tôi có phải đóng thuế môn bài không”

Theo công văn số 2540/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 04/7/2008 hướng dẫn về chính sách thuế môn bài, trong đó có quy định về việc kê khai thuế môn bài đối với cơ sở kinh doanh tạm ngừng hoạt động như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm 1, mục II Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 nêu trên: “Thời gian nộp thuế Môn bài: Cơ sở kinh doanh đang kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức Môn bài cả năm, nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức thuế Môn bài cả năm. Cơ sở đang sản xuất kinh doanh nộp thuế Môn bài ngay tháng đầu của năm dương lịch; cơ sở mới ra kinh doanh nộp thuế Môn bài ngay trong tháng được cấp đăng ký thuế và cấp mã số thuế”.

Căn cứ vào các quy định trên đây thì cơ sở kinh doanh tạm ngừng kinh doanh đã thực hiện khai báo với cơ quan thuế theo quy định và thực tế đã nghỉ kinh doanh theo khai báo, nếu thời gian nghỉ kinh doanh liên tục trong năm (tính theo năm dương lịch) trên 6 tháng thì cơ sở kinh doanh phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài khi tiếp tục kinh doanh lại và nộp 50% thuế môn bài của cả năm, nếu thời hạn tạm ngừng kinh doanh là dưới 6 tháng thì cơ sở kinh doanh vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài khi tiếp tục kinh doanh lại và nộp thuế môn bài của cả năm.

Như vậy, Công ty bạn dù đã tạm ngừng kinh doanh nhưng vẫn phải nộp thuế môn bài.

Trả lời câu hỏi 2: “Công ty tôi có được nhận những hoá đơn đầu vào hay không”

Theo khoản 3 Điều 156 Luật doanh nghiệp 2005, trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ, tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp chủ nợ, khách hàng và người lao động có thoả thuận khác.

Như vậy, theo quy định trên, Cơ quan thuế sẽ chấp nhận hóa đơn đầu vào phát sinh trong thời gian tạm ngừng kinh doanh nếu Công ty bạn nhận những hóa đơn đầu vào trong trường hợp “hoàn thành thực hiện các hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động”.