Kê khai nộp thuế nhà thầu theo tỷ giá nào?

Hỏi :

Kê khai nộp thuế nhà thầu theo tỷ giá nào?

Trả lời :

Theo quy định tại điểm 6 Mục III phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và Mục V phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp thì: Cơ sở kinh doanh có doanh thu, chi phí và thu nhập chịu thuế bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu, chi phí và thu nhập bằng ngoại tệ để xác định thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp. Trường hợp Công ty khi phát sinh khoản tiền trả cho phía nước ngoài bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh khoản tiền trả cho phía nước ngoài để xác định số thuế phải nộp thay cho phía nước ngoài vào NSNN.

Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh.