Xin cục thuế cho biết thời hạn nộp tờ khai thuế nhà thầu và nộp tiền thuế nhà thầu vào ngân sách nhà nước đối với nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam và bên Việt Nam kê khai thuế nhà thầu theo từng lần thanh toán

Hỏi :

Xin cục thuế cho biết thời hạn nộp tờ khai thuế nhà thầu và nộp tiền thuế nhà thầu vào ngân sách nhà nước đối với nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam và bên Việt Nam kê khai thuế nhà thầu theo từng lần thanh toán

Trả lời :

Đối với nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt và bên Việt kê khai thuế nhà thầu theo từng lần thanh toán :

Khai theo lần phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài và khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu. Trường hợp bên Việt thanh toán cho nhà thầu nước ngoài nhiều lần trong tháng thì có thể đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai theo từng lần phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ mười, kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế; thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh.