Theo quy định thì chi phí tiếp khách được phép chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng chi phí sản xuất kinh doanh

Hỏi :

Theo quy định thì chi phí tiếp khách được phép chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng chi phí sản xuất kinh doanh

Trả lời :

Theo quy định của Luật thuế TNDN thì Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 10% tổng số chi được trừ; đối với doanh nghiệp thành lập mới là phần chi vượt quá 15% trong ba năm đầu, kể từ khi được thành lập. Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi khống chế quy định tại điểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hoá bán ra

Gia Cát - TaxOnline.