Cổ phần ưu đãi biểu quyết là gì, cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết có các quyền gì?

Hỏi :

Cổ phần ưu đãi biểu quyết là gì, cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết có các quyền gì?

Trả lời :

Điều 81 Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông. Số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết có các quyền sau đây:

- Biểu quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết theo quy định nêu trên;

- Các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác.

Trần Minh Sơn.