Doanh nghiep đã nộp kê khai tạm tính quý thuế TNDN quý 4 và cả báo cáo tài chính cùng quyết toán thuế cả năm 2008 từ đầu tháng 01/2009, lúc đó DN chưa biết về TT 03 về việc miễn giảm 30% thuế TNDN quý 4/2008. Bây giờ DN có được làm lại được không?

Hỏi :

Doanh nghiep chúng tôi đã nộp kê khai tạm tính quý thuế TNDN quý 4 và cả báo cáo tài chính cùng quyết toán thuế cả năm 2008 từ đầu tháng 01/2009, lúc đó DN chưa biết về thông tư 03 về việc miễn giảm 30% thuế TNDN quý 4/2008. _ Bây giờ DN có được làm lại tờ khai thuế TNDN cả năm để tính phần miễn giảm hay không. _ Nếu được làm lại, DN thể hiện phần miễn giảm như thế nào? Thông tư 03 hướng dẫn chèn thêm 2 dòng vào trước dòng cam đoan, nhưng nếu DN lập tờ khai trên phần mềm hổ trợ kê khai thì làm cách nào để chèn thêm dòng? Hay DN tự lập tờ khai theo mẫu trên trên EXcel? Đối với tờ khai tạm tính thuế TNDN quý I/09 cũng vậy, DN lập trên phần mềm HTKK hay tự lập theo mẫu?

Trả lời :

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BTC, Công ty lập lại Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2008 để tính số thuế TNDN được giảm của quý IV năm 2008 và số thuế TNDN phải nộp trong năm 2008 để nộp cho cơ quan thuế trong thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN theo quy định.

Khi lập tờ khai quyết toán thuế TNDN Công ty không cần thiết phải làm mềm hỗ trợ , có thể sử dụng Word hoặc Excel để kê khai và ghi bổ sung nội dung giảm thuế theo Nghị quyết CP 30/2008 vào trước dòng cam đoan.