Phương pháp uy quyền

Hỏi :

phuong phap uy quyen la gi ?

Trả lời :

Phương pháp quyền uy là một phương pháp chủ đạo trong rất nhiều phương pháp được sử dụng trong công tác quản lý nói chung và quản lý hành chính Nhà nước nói riêng. Đây chính là cách thức tác động trực tiếp của cơ quan quản lý cấp trên (hoặc các nhà chức trách) lên đối tượng và khách thể quản lý bằng các mệnh lệnh, các quyết định dứt khoát mang tính bắt buộc nhằm đạt mục tiêu đề ra trong những tình huống quản lý nhất định. Đặc điểm của phương pháp này các nhà quản lý, nhà chức trách dựa trên quyền lực và uy tín của mình để bắt người khác phải phục tùng mệnh lệnh của mình, nếu không phục tùng sẽ bị xử lý kỉ luật kịp thời và thích đáng (tính quyền lực và tính bắt buộc). Phương pháp quản lý này cũng thể hiện mối quan hệ bất bình đẳng giữa các bên tham gia quan hệ quản lý.Sự áp đặt ý chí được thể hiện trong các trường hợp sau:

- Cả hai bên đều có những quyền hạn nhất định do pháp luật quy định nhưng bên này quyết định vấn đề gì thì phải được bên kia cho phép, phê chuẩn. Ðây là quan hệ đặc trưng của hành chính công.

- Một bên có quyền đưa ra những yêu cầu, kiến nghị còn bên kia có thẩm quyền xem xét, giải quyết, có thể thỏa mãn những yêu cầu, kiến nghị này hoặc có thể bác bỏ.

- Một bên có quyền ra các mệnh lệnh yêu cầu còn bên kia phải phục tùng các yêu cầu, mệnh lệnh đó.

- Một bên có quyền áp dụng các biện pháp cưỡng chế hành chính buộc đối tượng quản lý phải thực hiện mệnh lệnh của mình. Sự bất bình đẳng còn thể hiện rõ nét trong tính chất đơn phương và bắt buộc của các quyết định hành chính.

Các cơ quan hành chính nhà nước và các chủ thể quản lý hành chính nhà nước, dựa vào thẩm quyền của mình trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình có quyền ra những mệnh lệnh hoặc đề ra các biện pháp quản lý thích hợp đối với từng đối tượng quản lý cụ thể. Những quyết định ấy có tính chất đơn phương vì chúng thể hiện ý chí của chủ thể quản lý hành chính nhà nước trên cơ sở quyền lực đã được pháp luật quy định.

Trong quản lý hành chính Nhà nước, phương pháp uy quyền được hình thành từ quan hệ “quyền lực - phục tùng” giữa một bên có quyền nhân danh Nhà nước ra những mệnh lệnh bắt buộc đối với bên kia là cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có nghĩa vụ phục tùng các mệnh lệnh đó. Như vậy, chủ thể quản lý trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được Nhà nước trao cho đã thay mặt Nhà nước tiến hành công việc quản lý.

VIFACONSULT.