Dự thảo QCVN 24:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

Thông tin cơ bản

Cơ quan trình: Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo: Bộ Tài nguyên và Môi trường. Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường.
Thời gian ra dự thảo: 19/5/2011.

  • 31/05/2011
  • Đang lấy ý kiến
  • 1529 lần

File đính kèm

  • Tải về Phụ lục 1: So sánh bảng 1 TCVN 5945:2010 và QCVN 24:2009/BTNMT
  • Tải về Thuyết minh soát xét, sửa đổi QCVN 24:2009/BTNMT
  • Tải về Dự thảo QCVN 24:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

Nội dung

st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DỰ THẢO 3

QCVN 24: 2011/BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

National Technical Regulation on Industrial Wastewater

HÀ NỘI - 2011

Lời nói đầuQCVN 24: 2011/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn thay thế QCVN 24:2009/BTNMT, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số /2011/TT-BTNMT ngày tháng năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.


QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

National Technical Regulation on Industrial Wastewater

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn tiếp nhận.

1.2. Đối tượng áp dụng

1.2.1. Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xả nước thải công nghiệp vào nguồn tiếp nhận.

1.2.2. Nước thải của một số ngành công nghiệp đặc thù được quy định riêng.

1.2.3. Nước thải công nghiệp xả vào hệ thống xử lý nước thải tập trung tuân thủ theo thỏa thuận với cơ sở xử lý nước thải tập trung.

1.3. Giải thích thuật ngữ

Trong Quy chuẩn này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.3.1. Nước thải công nghiệp là nước thải phát sinh từ quá trình sản xuất, chế biến của cơ sở công nghiệp hoặc từ trạm xử lý nước thải tập trung có đấu nối nước thải của cơ sở công nghiệp.

1.3.2. Kq là hệ số nguồn tiếp nhận nước thải ứng với lưu lượng dòng chảy của sông, suối, kênh, mương, khe, rạch; hoặc dung tích của các hồ, ao, đầm nước; hoặc mục đích sử dụng của vùng nước biển ven bờ.

1.3.3. Kf là hệ số lưu lượng nguồn thải ứng với tổng lưu lượng nước thải của các cơ sở công nghiệp khi xả vào nguồn tiếp nhận nước thải.

1.3.4. Nguồn tiếp nhận nước thải là hệ thống thoát nước, nguồn nước mặt có mục đích sử dụng xác định hoặc vùng nước biển ven bờ.

Căn cứ vào vị trí mà nước thải công nghiệp xả vào để xác định mục đích sử dụng và lưu lượng dòng chảy, dung tích của nguồn tiếp nhận.

Đóng góp ý kiến

Họ và tên : *
Đơn vị/Tổ chức : *
Địa chỉ : *
Email : *
File đính kèm :
Ý kiến của bạn : *

* Mã bảo vệ: