Dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Thông tin cơ bản

Cơ quan trình: Bộ Y tế. Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo: Bộ Y tế. Lĩnh vực: Y tế.

  • 06/04/2011
  • Đang lấy ý kiến
  • 1353 lần

File đính kèm

  • Tải về Tóm lược nội dung và gợi ý một số vấn đề cần góp ý
  • Tải về Dự thảo 10 (ngày 29/3/2011)

Nội dung

CHÍNH PHỦ

Số: /2011/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày   tháng    năm 2011

DỰ THẢO 10 (ngày 29/3/2011)

NGHỊ ĐỊNH

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

2. Hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm là những hành vi của tổ chức, cá nhân vi phạm một cách cố ý hoặc vô ý các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm mà không phải là tội phạm và theo quy định của Nghị định này phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

3. Các hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm quy định tại Nghị định này bao gồm:

a) Vi phạm quy định về bảo đảm an toàn đối với sản phẩm thực phẩm;

b) Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

c) Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu, thực phẩm xuất khẩu;

d) Vi phạm quy định về quảng cáo, ghi nhãn thực phẩm;

đ) Vi phạm quy định về kiểm nghiệm thực phẩm, phân tích nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm;

e) Vi phạm quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý đối với thực phẩm không an toàn;

g) Vi phạm quy định về thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm;

h) Cản trở hoạt động quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

4. Các hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm không trực tiếp quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định tại các nghị định khác của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan để xử phạt.

Ý kiến phản hồi

  • MAI KIM NHẬT(nhatyte@...) - 12/05/2011
    cần bổ sung thẩm quyền xử phạt của trưởng đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP của huyện, thành phô với mức băng thẩm quỳen của chư tịch UBND xã, thị trân để thuận lợi trong xử lý vi phạm được kip thời và hiệu quả
  • Trang
  • 1

Đóng góp ý kiến

Họ và tên : *
Đơn vị/Tổ chức : *
Địa chỉ : *
Email : *
File đính kèm :
Ý kiến của bạn : *

* Mã bảo vệ: