Dự thảo Thông tư bổ sung một số điều Thông tư số 45/2016/TT-BNTMT về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản, và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản

Thông tin cơ bản

Cơ quan trình: Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo: Bộ Tài nguyên và Môi trường. Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường.

  • 23/08/2017
  • Đang lấy ý kiến
  • 1637 lần

File đính kèm

  • Tải về Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 45/2016/BTNMT về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sả

Nội dung

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 45/2016/BTNMT về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo bổ sung một số quy định về hình thức, thời gian, cách thức xác nhận trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thácmẫu văn bản xác nhận về tính đúng đắn của trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác. Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp khai thác, thăm dò khoáng sản.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 8/9/2017 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Đóng góp ý kiến

Họ và tên : *
Đơn vị/Tổ chức : *
Địa chỉ : *
Email : *
File đính kèm :
Ý kiến của bạn : *

* Mã bảo vệ: