Dự thảo Thông tư Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam

Thông tin cơ bản

Cơ quan trình: Bộ Tài chính. Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo: Bộ Tài chính. Lĩnh vực: Tài chính.
Thời gian ra dự thảo: 16/10/2012.

  • 17/10/2012
  • Đang lấy ý kiến
  • 811 lần

File đính kèm

  • Tải về Dự thảo Thông tư Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam

Nội dung

THÔNG TƯ

Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam


 

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

            Căn cứ Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 và Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số;

            Căn cứ Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp; Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ;

            Căn cứ Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 11/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thành lập Công ty kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán tại Việt Nam;

            Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và Tổ chức tài chính;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam như sau:

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

            1.Thông tư này hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty Xổ số điện toán Việt Nam).

2. Ngoài việc thực hiện chế độ tài chính theo quy định tại Thông tư này, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam có trách nhiệm thực hiện chế độ quản lý tài chính áp dụng đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước là chủ sở hữu, chế độ tài chính của Công ty xổ số kiến thiết và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1.       Công ty Xổ số điện toán Việt Nam.

2. Chủ sở hữu, đại diện chủ sở hữu Công ty Xổ số điện toán Việt Nam theo quy định của pháp luật.

2.       Các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

4. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam.   

Đóng góp ý kiến

Họ và tên : *
Đơn vị/Tổ chức : *
Địa chỉ : *
Email : *
File đính kèm :
Ý kiến của bạn : *

* Mã bảo vệ: