Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản

Thông tin cơ bản

Cơ quan trình: Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo: Bộ Tài nguyên và Môi trường. Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường.
Thời gian ra dự thảo: 16/09/2011.

  • 14/11/2011
  • Đang lấy ý kiến
  • 1129 lần

File đính kèm

  • Tải về Dự thảo tờ trình Chính phủ về Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản
  • Tải về Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản

Nội dung

NGHỊ ĐỊNH

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản

 CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản; hình thức xử phạt, mức xử phạt; thẩm quyền xử phạt; thủ tục xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả.

2. Vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này bao gồm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; thăm dò, khai thác khoáng sản do tổ chức, cá nhân thực hiện mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Nghị định này.

3. Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản không quy định tại Nghị định này thì áp dụng theo các Nghị định khác của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan.  

Điều 2. Đối tượng bị xử phạt

1. Tổ chức, cá nhân trong nước có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.

2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản trên lãnh thổ Việt Nam.

Trường hợp Điều ước quốc tế mà Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên gia nhập hoặc ký kết có quy định khác thì áp dụng theo quy định của Điều ước quốc tế đó.

Điều 3. Nguyên tắc, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính

1. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản thực hiện theo quy định tại Điều 3 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

2. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản là một năm, kể từ ngày vi phạm hành chính được thực hiện, nếu quá thời hạn trên thì không xử phạt nhưng bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định này.

3. Thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản là một năm, kể từ ngày tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính đã thi hành xong quyết định xử phạt mà không tái phạm.

Điều 4. Tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng

Các tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng áp dụng trong việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II Nghị định này được thực hiện theo quy định tại Điều 8, Điều 9 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và Điều 6 Nghị định số 128/2008/NĐ - CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

Điều 5. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả

1. Mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, tổ chức, cá nhân vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau đây:

a) Cảnh cáo;

b) Phạt tiền.

Mức phạt tiền đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 500.000.000 đồng.

2. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

a) Tước quyền sử dụng Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính.

3. Ngoài các hình thức xử phạt quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra;

b) Buộc tiêu hủy các hóa chất, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi và cây trồng;

c) Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do hành vi vi phạm hành chính gây ra;

d) Buộc thanh toán tiền sử dụng số liệu, thông tin kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản của Nhà nước;

đ) Buộc thanh toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

e) Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả khác được quy định tại Chương II Nghị định này.

Điều 6. Nguyên tắc xác định mức phạt tiền

Mức phạt tiền đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản là mức trung bình của khung tiền phạt quy định tại Nghị định này đối với hành vi đó. Trường hợp hành vi vi phạm có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt được giảm thấp hơn nhưng không được thấp hơn mức tối thiểu của khung tiền phạt. Trường hợp hành vi vi phạm có tình tiết tăng nặng thì mức phạt tăng cao hơn nhưng không được cao hơn mức tối đa của khung tiền phạt.

Điều 7. Chi phí thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả

Trong trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính không thể thực hiện được biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra hoặc bỏ trốn mà việc khắc phục hậu quả là cần thiết để kịp thời bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn lao động thì chi phí thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả được thực hiện theo quy định tại Điều 14 của Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008.

Đóng góp ý kiến

Họ và tên : *
Đơn vị/Tổ chức : *
Địa chỉ : *
Email : *
File đính kèm :
Ý kiến của bạn : *

* Mã bảo vệ: